Comparteix a: Facebook Twitter

Avís legal

Fundació puntCAT
Domicili: Carrer d’Aribau, 240 7è M, 08006 Barcelona
Inscrita a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el número 2100

AVÍS GENERAL WEB

Aquest avís té com a objecte establir les Condicions que regulen l'accés i l'ús de la pàgina de la Fundació puntCAT (en endavant, la Fundació). L'accés i ús de la mateixa impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.
El contingut d'aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia per part de la Fundació.
La Fundació no es fa responsable dels continguts als que apuntin els links que es puguin oferir des d'aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis titularitat de la Fundació.
Els anunciants i patrocinadors amb els que la Fundació pugui establir relacions comercials són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonguin i publiquin mitjançant la pàgina de la Fundació.

Propietat intel·lectual i industrial
Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat de la Fundació. Tots aquells continguts dels quals la Fundació no en sigui la titular, seran inclosos a la pàgina únicament després d'haver obtingut el consentiment corresponent dels seus legítims titulars.
En aquest darrer cas, es reflexarà l'autoria de manera que pugui identificar-se l'origen de la titularitat.
Certs materials s'ofereixen sota una llicència Creative Commons. Les condicions de l'esmentada llicència poden variar d'uns materials a uns altres, i les condicions en les que es puguin fer servir per part dels interessats es detallen en cada cas concret.
L'oferiment de certs materials sota les condicions d'aquestes llicències no implicarà en cap cas l'extensió d'aquestes condicions a d'altres.

Responsabilitat sobre contingut i ús
L'usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.
La Fundació no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d'aquest sistema electrònic.
La Fundació es reserva el dret d'efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre'n temporalment l'accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.
L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que la Fundació ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal. Entre d'altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l'honor
La Fundació eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l'esmentat en el paràgraf anterior.

Protecció de dades
La Fundació compleix el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679.

Només recollim les teves dades quan és necessari i només les que són indispensables, i, sempre que ho fem, t’informem adequadament de la recollida, i dels teus drets.

Pots consultar la nostra política de privacitat quan vulguis.

Limitació de la responsabilitat
La Fundació no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se'n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d'aquesta pàgina web.